Navigace

Obsah

Důvod a způsob založení

 

 

Obec ŘEŘICHY vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má
postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem

a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (§ 11 zák.č.367/1990 Sb., o obcích

ve znění pozdějších předpisů ( úplné znění zák. č.410/1992 Sb.)


Do samostatné působnosti obce patří:

1. spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou

svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti,

a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.


2. zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce.

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu

s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především

o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,

potřeby informací výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany

veřejného pořádku.


Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na
základě zákona

 


Přenesená působnost (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)


1. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
Působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.


2. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných
zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními
předpisy vydanými na základě zákona,


b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních
správních úřadů.